ZMENY V ZÁKONE O STRELNÝCH ZBRANIACH

ZMENY V ZÁKONE O STRELNÝCH ZBRANIACH

Národná rada SR schválila novelu zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra. 
 

 
Do nášho zákona ňou premietame európsku smernicu. CIEĽOM je dosiahnutie rovnováhy medzi:
 
✅ záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v EÚ a
✅ potrebou kontrolovať ju primeranými bezpečnostnými zárukami najmä za účelom zamedzenia zneužitia zbraní na trestnú činnosť.
🔫 Novela tiež obsahuje zmeny ústretové k držiteľom zbraní ako napríklad:
➡ Rozširujeme okruh zbraní, ktoré môže nadobudnúť držiteľ skupiny A a B zbrojného preukazu.
➡ Platnosť udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane kategórie A nezanikne, ak zanikne platnosť zbrojného preukazu alebo licencie z dôvodu uplynutia doby ich platnosti a ich držiteľ požiadal o vydanie nového preukazu alebo licencie.
➡ Znižuje sa vek na nadobudnutie zbrojného preukazu skupiny F, teda na múzejné a zberateľské účely, z 21 rokov na 18 rokov.
➡ Vypustenie zameriavača skonštruovaného na princípe noktovízora alebo termovízie zo zakázaných doplnkov zbrane.
➡ Zvýšenie hranice kinetickej energie na zaradenie plynovej zbrane do kategórie C.
➡ Vypustenie povinnosti predložiť zbraň na kriminalisticko-expertízne skúmanie, ak došlo k zmene kategórie zbrane z dôvodu skrátenia pažby.
➡ Vypustenie povinnosti byť držiteľom zbrojného preukazu v prípade osoby, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s výrobou zbraní a streliva u držiteľa skupiny A zbrojnej licencie.
➡ Žiadatelia o vydanie zbrojného preukazu na poľovné účely nebudú musieť predkladať úradne osvedčenú kópiu poľovného lístka. Žiadatelia o vydanie zbrojnej licencie zas nebudú musieť predkladať úradne osvedčenú kópiu živnostenského oprávnenia.
➡️ Vypúšťa sa povinnosť držiteľa zbrojného preukazu skupiny A, skupiny B alebo skupiny F preukazovať dôvod pri žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu.
➡️ Nová legislatíva tiež umožňuje nadobúdanie streliva s expanznou strelou držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu (na ochranu osoby a majetku) na základe udelenej výnimky. Podmienkou na jej udelenie bude držba okrem skupiny A zbrojného preukazu aj skupiny E zbrojného preukazu.
➡️ Umožní sa streľba z vybraných zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C držiteľmi zbrojných preukazov skupiny F (na múzejné a zberateľské účely). 
 
🔫 PLATNOSŤ ZBROJNEJ LICENCIE A PREUKAZU
➡️ Skracuje sa doba platnosti zbrojnej licencie z neurčitej doby na 10 rokov.
➡️ Doba platnosti zbrojného preukazu zostáva 10 rokov, pričom raz za 5 rokov sa bude preverovať spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu a podmienka pobytu na území Slovenskej republiky.
 
🔫 ZMENY V KATEGÓRIÁCH ZBRANÍ
Na základe smernice EÚ sme pristúpili aj k zmenám v kategóriách zbraní.
➡️ Preradenie niektorých druhov strelných zbraní z kategórie B, C alebo D medzi zbrane kategórie A, teda zakázané zbrane. Pôjde o:
▪️zbrane, ktoré boli upravené zo samočinných zbraní,
▪️zbrane s veľkokapacitným zásobníkom,
▪️zbrane, ktoré boli upravené z kategórie A na kategóriu D a
▪️samonabíjacie zbrane, ktoré je možné skrátiť bez použitia náradia. 
 
➡️ V kategórii A sú najviac nebezpečné zbrane, ktoré možno nadobudnúť za určitých podmienok a iba na základe výnimky udelenej MV SR. Novelou sa tiež zmenia podmienky na získavanie takejto výnimky a rozšíri sa okruh subjektov, ktoré budú môcť o ňu požiadať.
 
➡️ Ponechanie zbraní kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie D, v ich pôvodných kategóriách. Dôvodom je, že tieto zbrane je možné jednoduchou úpravou opätovne sfunkčniť a môžu byť použité pri trestných činoch vrátane terorizmu.
 
➡️ Časť zbraní kategórie D bude mať prísnejší režim. V kategórii D sú zbrane najmenej nebezpečné a v súčasnosti na ich nadobudnutie stačí vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Niektoré zbrane tejto kategórie s najväčším rizikom bude môcť po novom nadobúdať len držiteľ povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu. Pôjde o:
▪️niektoré znehodnotené zbrane,
▪️repliky historických zbraní,
▪️zbrane typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J a
▪️originálne expanzné zbrane.
 
🔫 ELEKTRONIZÁCIA
➡️ Zriadená bude elektronická služba pre držiteľov zbrojných licencií. Povinní budú zbrane, ktoré držia, evidovať elektronicky. Nahradí to vedenie evidencie prostredníctvom záznamových kníh.
 
🔫 Nová legislatíva bude účinná od 1. februára 2022. Novozavedená povinnosť prepravcu zbraní vybaviť vozidlo zariadením, ktoré by umožnilo jeho nepretržité sledovanie, bude účinná od 1. júla 2023. Účinnosť dňom vyhlásenia nadobudne zas ustanovenie o tom, že spomedzi zakázaných doplnkov zbrane sa vylučuje zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.